Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Tesliću

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost suda

ZAKON O SUDOVIMA REPUBLIKE SRPSKE                                               

Osnovni sud u Tesliću je mjesno nadležan za teritoriju opštine Teslić.

Osnovni sud je nadležan za:
      1.   U krivičnim predmetima:
a) da u prvom stepenu sudi:
-  za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda,
-  za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost osnovnog suda,
-  u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;
b) da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
c) da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to zakonom predviđeno;
d) da odlučuje o brisanju osude i prestanak mjera bezbijednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke i
e) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom.
       2.    U građanaskim predmetima da u prvom stepenu sudi:
a) u svim građanskim sporovima i
b) u vanparničnom postupku.
        3.    U drugim predmetima:
a) da sprovodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno;
b) da određuje mjere obezbjeđenja, ako zakonom nije drugačije određeno;
c) da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno;
d) da obavlja zemljišno-knjižne poslove, u skladu sa zakonom;
e) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini;
f) da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši okružni sud;
g) da vrši poslove upisa u registar pravnih lica i samostalnih preduzetnika ako je to zakonom utvrđeno;
h) da vrši druge poslove određene zakonom.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh