• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Tesliću

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Odnosi s javnošću
 • Publikacije
 • Promotivni materijali

  Vodič za djecu, mlade i roditelje u krivičnom postupku

   

  Visoki sudski i tužilački savjet BiH podržao je projekat „Jačanje institucionalnih kapaciteta za unapređenje psihosocijalne podrške djeci i maloljetnicima u krivičnom postupku“, a jedna od aktivnosti projekta je izrada vodiča za djecu i mlade (i njihove roditelje/staratelje) o njihovim pravima i dostupnim uslugama za djecu svjedoke u toku krivičnog postupka. Radi se o prvim vodičima takve vrste u BiH koji su usklađeni sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Vodiči su namjenjeni za djecu ranog školskog uzrasta  (do 11. godina) i starijeg školskog uzrasta (od 12-18) godina.

  Smjernice za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama u Osnovnom sudu u Tesliću

  Ove Smjernice su urađene u skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/01).

  1. Svako fizičko i pravno lice ima pravo podnijeti zahtjev za pristup informacijama iz nadležnosti Suda,

  2. Zahtjev se podnosi Sudu u pisanom obliku, poštom ili neposrednom predajom kancelariji za prijem pošte u sudu:

  OSNOVNI SUD U TESLIĆU
  ulica Karađorđeva bb

  Kontakt osoba: Milena Pejičić

  Telefon broj:  053/431-559 i tel./faks broj 053/433-663. 

  3. Zahtjev mora biti jasan i sadržavati dovoljno podataka u vezi sa prirodom i sadržajem informacije,

  4. Ako zahtjev podnosi fizičko lice dužno je putem ličnih dokumenata dokazati svoj identitet,

  5. Ako zahtjev podnosi zakonski zastupnik dužan je dokazati svoj identitet i dostaviti dokaz da je zakonski zastupnik,

  6. Po prijemu zahtjev Sud je dužan da, putem ovlaštenog radnika, razmotri činjenice i okolnosti od značaja za obradu zahtjeva,

  7. Sud je dužan obavijestiti podnosioca zahtjeva da li je odobrio pristup informaciji djelimično ili u cjelini, u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, s tim da taj rok može biti produžen za 7 dana u slučajevima predviđenim u Zakonu o slobodi pristupa informacijama,

  8. Pristup informacijama obezbijediće se podnosiocu zahtjeva na jednom od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini, kao i na originalnom jeziku koji je različit od zvaničnih jezika, ako je to moguće,

  9. Sud može odbiti zahtjev za pristup informacijama (izuzete informacije), djelimično ili u cjelini, za sljedeće kategorije informacija:

  a) Kada se otkrivanjem informacije osnovano može očekivati izazivanje značajne štete po legitimne ciljeve za sljedeće kategorije informacija:

  - interes odbrane i sigurnosti, kao i zaštita javne bezbijednosti,
  - sprečavanje kriminala i svako otkrivanje kriminala,
  - zaštita procesa u donošenju odluka utvrđenih zakonom.

  b) Kada zahtjev za pristup informacijama uključuje povjerljive komercijalne interese treće strane,

  c) Kada zahtjev za pristup informacijama uključuje lične interese koji se odnose na privatnost trećeg lica u skladu sa zakonom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, član 8. Konvencije,

  d) Kada se radi o maloljetnim učiniocima krivičnih djela i kada su maloljetnici oštećeni krivičnim djelom,

  e) Kada se radi o oštećenim licima za krivična djela iz glave XII Krivičnog zakona Republike Srpske – posebni dio (krivična djela protiv polnog integriteta) („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 49/03),

  f) Kada se radi o poštivanju pretpostavke nevinosti,

  g) Kada se, nakon provedenog postupka, utvrdi da objavljivanje informacije nije od javnog interesa.

  10. Ako Sud nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu o tome će, u roku od 8 dana, obavijestiti podnosioca zahtjeva sa uputstvom o mogućnosti podnošenja žalbe nadležnom organu, uključujući i pravo obraćanja Ombudsmanu Republike Srpske.

  11. Troškovi umnožavanja su utvrđeni Uputstvom o troškovima za pristup informacijama, koje je donijelo Ministarstvo pravde, a kojim je utvrđeno da se za standardnu veličinu kopija prvih deset strana ne naplaćuje naknada. Podnosilac zahtjeva za izdavanje materijala preko deset strana plaća 0,02 KM po stranici. Umnožavanje materijala vrši nadležni javni organ koji ima konrolu nad traženom informacijom.

   

  • 1 - 2 / 2
  • 1