Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Tesliću

mail print fav manja slovaveca slova

Šta je medijacija?

Medijacija je postupak u kojem treća neutralna osoba (MEDIJATOR) pomaže strankama u nastojanju da postignu obostrano prihvatljivo rješenje spora.

Medijator uspostavlja i olakšava razgovor između stranaka kako bi one postigle ovaj cilj. Medijator ne donosi odluke o tome kako će spor biti riješen.

U toku procesa svaka strana u sporu može iznijeti svoje stavove, pojasniti kako trenutni spor utiče na nju, te kakve bi opcije zadovoljile njene interese. Medijator će pažljivo slušati, usmjeravati stranke da razgovaraju o ključnim pitanjima, uočavati zajednička stanovišta i interese stranaka i pomagati strankama da na njima baziraju svoj dogovor.

Medijacija je povoljna za stranke.

Stranke same dolaze do rješenja što povećava opredjeljenost za provođenje dogovora.
Mišljenja i vrijednosti stranaka se uvažavaju.
Medijacija stvara pozitivnu atmosferu i pomaže izgradnji odnosa.
Medijacia je brza i efikasna. Spor je moguće riješiti u toku nekoliko dana ili sedmica.
Medijacija je jeftinija u odnosu na druge postupke rješavanja sporova.
Informacije iznesene u postupku medijacije su povjerljive.
Iskustva drugih zemalja su pokazala da, čak i ako stranke ne postignu sporazum na medijaciji, u kasnijim fazama rješavanja sporova ili u sudskom postupku lakše dolaze do rješenja.


Osnovni principi u postupku medijacije:

Dobrovoljnost - Strane u sporu dobrovoljno pokreću postupak medijacije i sudjeluju u postizanju sporazuma.

Povjerljivost – Postupak medijacije je povjerljive prirode. Izjave stranaka iznesene u postupku medijacije ne mogu se, bez odobrenja stranaka, koristiti kao dokaz u bilo kojem drugom postupku.

Jednakost stranaka – Stranke u postupku medijacije imaju jednaka prava.

Neutralnost medijatora – Medijator posreduje na neutralan način, bez predrasuda u pogledu stranaka i predmeta spora.

Medijacija u Osnovnom sudu u Tesliću

U Osnovnom sudu u Tesliću do sada nijedan spor nije riješen Medijacijom.

S obzirom na činjenicu da je Osnovni sud u Tesliću, kao Model sud, prihvatio Medijaciju kao jedan od ključnih standarda očekujemo da će u narednom periodu doći do značajnije primjene Zakona o medijaciji i u našem sudu. Zakoni o parničnom postupku propisuju procedure za medijaciju i postizanje nagodbe u predmetima. Sud će pokrenuti program identifikacije vrste predmeta u kojima je moguća medijacija ili nagodba i uvesti praksu upućivanja predmeta na medijaciju ili nagodbu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh